Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1005

Utkom från trycket den 3 november 2009
utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2) Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för det ska dessa myndigheter och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

2)

Senaste lydelse 2008:971.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)