Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1187

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension;
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 48 §§ förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

1) Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har gjorts. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.

1)

Senaste lydelse 2004:904.

2) Totalförsvarets pliktverk ska lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.

2)

Senaste lydelse 2004:904.

3) Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 5 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

3)

Senaste lydelse 2004:904.

4) Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 5 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn ska summan av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen.

4)

Senaste lydelse 2004:904.

5) Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp i åldern 61–80 år beräkna och fastställa delningstal enligt 5 kap. 12 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

5)

Senaste lydelse 2004:904.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

Pensionsmyndigheten får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1187

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)