Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1385

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1 §

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2008:804.

Riksnormen för ett hushåll under 2010 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

1 520

 

1 710

 

1 370

 

1 640

 

med lunch under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

7–10 år

 

11–14 år

 

15–18 år

 

19–21 år

 

1 650

 

1 880

 

1 540

 

1 880

 

2 100

 

2 410

 

2 710

 

2 740

 

Personliga kostnader i kronor - vuxna

Ensamstående

 

Sambor

 

2 800

 

5 060

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

1 pers.

 

2 pers.

 

3 pers.

 

4 pers.

 

5 pers.

 

6 pers.

 

7 pers.

 

880

 

990

 

1 240

 

1 420

 

1 620

 

1 850

 

2020

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1385

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)