Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:10

Utkom från trycket den 2 februari 2010
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2)

1)

Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153.

2)

Lagen omtryckt 1982:1134.

Senaste lydelse av 37 § 2003:652.

dels att i 37 § ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt",

dels att i 37 § orden "Länsrätten i Stockholms län" ska bytas ut mot "Förvaltningsrätten i Stockholm".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:10

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)