Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:52

Utkom från trycket den 16 februari 2010
utfärdad den 4 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:52

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)