Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:204 Utkom från trycket den 30 mars 2010Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 18 mars 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208. föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.11 kap.11 c §11 c § Senaste lydelse 2008:971. Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter som lämnats i ärenden om ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare hos en myndighet som prövar frågor om ersättning enligt den lagen.1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)