Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:213

Utkom från trycket den 8 april 2010
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

11 §

1) Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Socialstyrelsen vad som gäller.

1)

Senaste lydelse 2009:1142.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:213

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)