Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:250

Utkom från trycket den 13 april 2010
utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

2) Den enskildes avgifter får

2)

Senaste lydelse 2001:847.

  1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,

  2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:250

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)