Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:344

Utkom från trycket den 19 maj 2010
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.

Sjuklön utges vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken utgetts sjuklön enligt denna lag eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken eller motsvarande äldre lagstiftning och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Vid bedömande av om och i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt ska det särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:344

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)