Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:345

Utkom från trycket den 19 maj 2010
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.

2) Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken betalats ut sjuklön enligt denna lag, lön enligt 34 § sjömanslagen (1973:282) eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken eller motsvarande äldre lagstiftning och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

2)

Senaste lydelse 2010:344.

Vid bedömande av om och i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt ska det särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete.

3) Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren även för dag som avses i 6 § första stycket 1.

3)

Senaste lydelse 2009:1048.

Till en sjöman på fartyg som inte uteslutande går i inre fart betalas sjuklön ut även för dag som avses i 6 § första stycket 1.

Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:345

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)