Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:625

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2) ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

1)

Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2)

Senaste lydelse 2005:489.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)