Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:681

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348.

2) Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

2)

Senaste lydelse 2005:824.

Flerbarnstillägg lämnas med

  1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,

  2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,

  3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,

  4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket ska anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:681

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)