Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1248

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14, 16, 20, 23 och 26 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11SfU4, rskr. 2010/11:7.

2) En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning av Försäkringskassan i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2004:788.

3) En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till ersättning av Försäkringskassan för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna lag.

3)

Senaste lydelse 2004:788.

Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbetsgivaren.

Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före ansökningsmånaden.

4) Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger, kan Försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser ska utges av Försäkringskassan.

4)

Senaste lydelse 2004:788.

5) Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av beräkningsunderlaget för sjukpenning enligt 28 kap. 7 § 1 socialförsäkringsbalken för en försäkrad med en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 7,5 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ balken.

5)

Senaste lydelse 2006:1539.

6) I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i socialförsäkringsbalken:

6)

Senaste lydelse 2007:200.

  • 107 kap. 9 och 10 §§ om förbud mot utmätning och överlåtelse,

  • 107 kap. 12 § om preskription,

  • 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,

  • 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,

  • 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att lämna uppgifter,

  • 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,

  • 110 kap. 39 och 42 §§ om undantag från sekretess,

  • 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning,

  • 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1248

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)