Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1271

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift 2)

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2)

Senaste lydelse av 6 § 2001:494.

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1–5 och 8–10 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för personer som är försäkrade för inkomstgrundad ålderspension enligt 4 och 6 kap. socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension eller av pensionspoäng.

2 §

3) Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

3)

Senaste lydelse 2004:839.

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 811 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

 2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,

 3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

 4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

 5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

 6. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

 7. dagpenning från arbetslöshetskassa,

 8. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 9. utbildningsbidrag för doktorander,

 10. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

 11. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

 12. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

3 §

4) Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

4)

Senaste lydelse 2002:979.

4 §

  5) Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken i följande ordning:

  5)

  Senaste lydelse 2001:1118.

 1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

 2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

 3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

 4. annan inkomst av anställning.

5 §

6) Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap. socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken.

6)

Senaste lydelse 2001:494.

8 §

7) Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 1517 §§ socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

7)

Senaste lydelse 2009:997.

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pensionsmyndigheten.

9 §

8) Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

8)

Senaste lydelse 2002:317.

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken.

10 §

Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1271

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)