Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1291

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

6 §

2) En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund överföra medel för finansiell samordning till förbundet.

2)

Senaste lydelse 2004:793.

Försäkringskassan får, i den omfattning som regeringen beslutar, använda medel som är avsedda för att täcka kostnader för sjukpenning enligt 24–28 kap. socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1291

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)