Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1309

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

dels att 1 kap. 8 § och 7 kap. 58 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 6 a och, närmast före 15 §, 14 a §§

dels att det i lagen, närmast före 9 kap. 6 a, ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken.

Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna omfatta, förutom de i 2 § angivna författningarna, även 219 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård i lagens lydelse före den 1 januari 2011.

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada eller motsvarande äldre skada som har inträffat före den 1 januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59–65 §§.

Bestämmelserna i 59–68 §§ tillämpas inte i fråga om dödsfall till följd av en skada som har inträffat före den 1 juli 1977.

Handläggning

Bestämmelserna i 110 kap. socialförsäkringsbalken samt i 7–12 §§ i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid handläggning av förmåner som avses i 2 kap. 1 § denna lag samt i 69 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även vid handläggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.

Bestämmelserna i 113 kap. socialförsäkringsbalken samt i 15–21 §§ i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även beslut i ärenden om förmåner som avses i 2 kap. 1 § denna lag. Detsamma gäller, med undantag av 113 kap. 7–9 §§ balken, beslut i ärenden om förmåner som avses i 69 kap. 2 § första stycket samt andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller även vid handläggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)