Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1313

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

1)

Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ”Internationella förhållanden”,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 2 § ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1 b §, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 21 a §, av följande lydelse.

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen2) .

2)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)