Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:334

Utkom från trycket den 12 april 2011
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, ska nämnden göra en framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden bedömer att ett barn är i behov av målsägandebiträde.

1)

Senaste lydelse 2007:1316.

Framställningen eller ansökan ska göras av socialnämnden i den kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453) ansvarar för att tillgodose barnets behov av stöd och hjälp.

I fråga om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, gäller bestämmelserna i den lagen i stället för första och andra styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som inletts före ikraftträdandet om inte ärendet flyttas över till en annan kommun enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453).

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)