Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:736

Utkom från trycket den 21 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284.

2) Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara.

2)

Senaste lydelse 2007:1312.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:736

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)