Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1076

Utkom från trycket den 1 november 2011
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 20 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

1)

Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13.

dels att 2 kap. 1 b §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 1, 39 och 57 §§ samt 9 kap. 3 a § ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 9 kap. 3 a § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

2) Bestämmelsen i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3) .

2)

Senaste lydelse 2010:1313.

3)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

Vid omräkning enligt 3 kap. 5 c § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2008 ska omräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för varje helt år som infallit före den 1 juli 2005 göras med utgångspunkt i löneutvecklingen inom yrkesområdet.

I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före den 1 januari 2003 gäller 2–4, 6 och 7 §§ i stället för det som föreskrivs i 78 kap. 714 §§ socialförsäkringsbalken. Vid tillämpningen av 2 § likställs sjukbidrag med förtidspension.

Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002, finns det inte någon rätt till barnpension enligt 78 kap. eller efterlevandestöd enligt 79 kap. socialförsäkringsbalken.

Om en änka för tid före den månad då hon fyller 65 år får sådan ålderspension som ska samordnas med änkepension enligt 84 kap. 1215 §§ socialförsäkringsbalken, ska garantipensionen beräknas med hänsyn till änkepensionen före det att änkepensionen samordnas med ålderspensionen.

Det som föreskrivs om änkepension i 85 kap. 9 och 10 §§ socialförsäkringsbalken ska i förekommande fall avse summan av änkepension och garantipension till änkepensionen. I sådant fall ska minskning enligt andra stycket första meningen i första hand göras på sådan garantipension och i andra hand på 90-procentstillägget enligt 83 kap. 2 § 2 balken.

Återkrav

Under 2011–2014 ska, när ett beslut om återkrav har fattats i ett ärende, den fortsatta handläggningen på grund av beslutet handhas av Försäkringskassan, även om återkravet avser en förmån som ska administreras av Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan ska vid handläggningen av återkravsärenden avseende förmåner som administreras av Pensionsmyndigheten tillämpa de regler som gällde för förmånen före den 1 januari 2010.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1076

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)