Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1172

Utkom från trycket den 6 december 2011
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

10 a §

2) Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a och 19 b §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

2)

Senaste lydelse 2000:179.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1172

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)