Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1435

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken om uppräkning med basränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1435

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)