Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1517

Utkom från trycket den 23 december 2011
Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser;
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

6 §

2) En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund överföra medel för finansiell samordning till förbundet.

2)

Senaste lydelse 2010:1291. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1517

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)