Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1518

Utkom från trycket den 23 december 2011
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

4 §

2) Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

2)

Senaste lydelse 2010:1284.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96–98 kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a–103 e kap. samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1518

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)