Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:132

Utkom från trycket den 3 april 2012
utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150.

2) Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

2)

Senaste lydelse 2010:1284.

  • 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,

  • 2 kap. 1, 46, 89 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

  • 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

  • 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

  • 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

  • 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

  • 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

  • 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

  • 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:132

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)