Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:461

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området;
utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området samt 1, 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

 • alkohol och narkotika,

 • utsatta barn och deras familjer,

 • att motverka våld mot kvinnor,

 • att ge stöd till efterlevande personer, och

 • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter.

Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att

 1. stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till

  a) att människor, som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen, eller

  b) skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen,

 2. inom de angivna områdena ge stöd till organisationernas

  a) informations- och opinionsbildande arbete,

  b) förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation,

  c) hälsofrämjande verksamhet, och

 3. främja nationella insatser för riksorganisationerna eller de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse genom att statsbidraget kommer organisationernas lokala eller samordnande arbete till del samt stödja organisationer som främjar förutsättningar för sådant socialt arbete som avses i 1 §.

Med ett riksintresse avses i denna förordning att organisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt.

  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande personer samt att främja en god hälsa i befolkningen. Redovisningen ska innehålla

 1. uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för, och

 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 § samt hur behoven av verksamheten har beaktats vid bedömningen av beviljande av bidrag.

Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av bidragsgivningen. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:461

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)