Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:624

Utkom från trycket den 30 oktober 2012
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 18 oktober 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1 §

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2011:1604.

Riksnormen för ett hushåll under 2013 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

 • Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

  ej lunch 5 dagar/vecka under 1 år

  1–2 år

  3 år

  4–6 år

  1 610

   

  1 800

   

  1 550

   

  1 730

   

  med lunch under 1 år

  1–2 år

  3 år

  4–6 år

  7–10 år

  11–14 år

  15–18 år

  19–20 år

  1 740

   

  1 980

   

  1 730

   

  1 980

   

  2 410

   

  2 840

   

  3 250

   

  3 280

   
 • Personliga kostnader i kronor – vuxna

  Ensamstående

  Sambor

  2 950

   

  5 320

   
 • Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

  1 pers.

  2 pers.

  3 pers.

  4 pers.

  5 pers.

  6 pers.

  7 pers.

  930

   

  1 040

   

  1 310

   

  1 490

   

  1 710

   

  1 950

   

  2 120

   

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:624

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)