Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:834

Utkom från trycket den 14 december 2012
Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

1)

Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

dels att 25 kap. 15 § och 59 kap. 21 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 25 kap. 15 § och 59 kap. 21 § ska utgå,

dels att 2 kap. 1 § och 59 kap. 8, 9 och 34 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 2 kap. 17 §, samt närmast före 2 kap. 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

  • socialförsäkringens administration, m.m. i 2 §,

  • socialförsäkringens finansiering, m.m. i 3 och 4 §§,

  • internationella förhållanden i 5 §,

  • prisbasbelopp m.m. i 6–10 §§, och

  • definitioner och förklaringar i 11–17 §§.

Avgiftspliktig

17 §

Med avgiftspliktig ersättning och avgiftspliktig inkomst avses detsamma som i 2 kap. 10–11 §§ respektive 3 kap. 38 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

8 §

2) Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar eller annan avgiftspliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

2)

Senaste lydelse 2011:1434.

Med lön likställs kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (2011:1244).

9 §

Som inkomst av anställning räknas, även om mottagaren inte har varit anställd hos den som betalat ut ersättningen, följande:

  1. ersättning i pengar eller annan avgiftspliktig förmån för utfört arbete, dock inte pension, och

  2. tillfällig förvärvsinkomst av verksamhet som inte bedrivits självständigt.

I fall som anges i första stycket likställs den som har utfört arbetet med en arbetstagare och den som betalat ut ersättningen med en arbetsgivare.

34 §

3) Pensionsgrundande inkomst av anställning, som den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med ledning av en kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Om underlaget för arbetsgivaravgifter på inkomsten beräknats enligt 2 kap. 25 a § socialavgiftslagen (2000:980), ska den pensionsgrundande inkomsten bestämmas med ledning av detta underlag.

3)

Senaste lydelse 2011:1434.

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete, som den försäkrade enligt inkomstskattelagen inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med ledning av de uppgifter som den försäkrade har lämnat i en sådan inkomstdeklaration som avses i 30 kap. 1 och 5 §§ skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:834

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)