Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:93

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2) De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i 113 kap. 39 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om

2)

Senaste lydelse 2010:422.

  • beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller 24 § andra stycket, samt

  • beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.

Vidare ska föreskrifterna i 113 kap. 1017, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:93

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)