Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:184

Utkom från trycket den 30 april 2013
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 11, 19 och 20 §§, 4 kap. 1, 1 a och 3–5 §§, 7 kap. 1 § och 8 kap. 5 § samt rubriken närmast före 4 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 3 b, 3 c §§ och 8 kap. 6 §, samt närmast före 4 kap. 3 b och 3 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

1) I förordningen finns bestämmelser om

1)

Senaste lydelse 2009:1142.

 • riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),

 • vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem (3 kap. 1 och 2 §§),

 • verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3–9 §§),

 • inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende (3 kap. 10–16 §§),

 • hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),

 • vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),

 • tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

 • vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

 • avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),

 • sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

 • vissa bemyndiganden (8 kap.).

11 §

2) Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Inspektionen för vård och omsorg vad som gäller.

2)

Senaste lydelse 2010:213.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

19 §

3) Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara oanmäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

3)

Senaste lydelse 2009:1142.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

20 §

  4) Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), och till deras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

  4)

  Senaste lydelse 2009:1142.

 1. barns och ungas rättigheter,

 2. inspektionens tillsyn,

 3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och

 4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.

1 §

  5) En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

  5)

  Senaste lydelse 2009:1142.

 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,

 2. vem som ska bedriva verksamheten,

 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

 4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 5. hur verksamheten ska finansieras,

 6. vem som ska förestå verksamheten, och

 7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska fogas till ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.

1 a §

  6) En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

  6)

  Senaste lydelse 2009:1142.

 1. vem som bedriver verksamheten,

 2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,

 3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 4. vem som förestår verksamheten, och

 5. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska fogas till anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen bifogas anmälan.

3 §

7) Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

7)

Senaste lydelse 2009:1142.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Tillståndet får inte överlåtas.

3 a §

8) Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över

8)

Senaste lydelse 2009:1142.

 1. dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), och

 2. dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

Direktåtkomst

3 b §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Uppgiftsskyldighet

3 c §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 3 a § vid direktåtkomst enligt 3 b §.

Verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn

4 §

9) För sådan enskild verksamhet som enligt 13 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn ska bestämmelserna i 3 kap. 3–5 och 8 §§ denna förordning gälla på motsvarande sätt.

9)

Senaste lydelse 2009:1142.

5 §

10) Om den som bedriver sådan enskild verksamhet som avses i 13 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) lägger ner verksamheten, ska denne omedelbart anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.

10)

Senaste lydelse 2009:1142.

1 §

11) Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Förteckningen ska föras på en särskild blankett.

11)

Senaste lydelse 2009:1142.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om den särskilda blanketten.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och omsorg.

5 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

6 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid ansökningar och anmälningar enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar, anmälningar och rapporteringar enligt 2 a kap. 11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap. 6 f6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 5 § denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:184

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)