Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:272

Utkom från trycket den 21 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)