Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:303

Utkom från trycket den 31 maj 2013
utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 9 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:303

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)