Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:571

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ samt rubriken närmast före 5 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

Samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten m.m.

2 §

2) Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma paragraf.

2)

Senaste lydelse 2010:1281.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten. Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fondverksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

7 §

  3) Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska gälla för förvaltningen av fonderna:

  3)

  Senaste lydelse 2009:1460.

 • 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond,

 • 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

 • 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,

 • 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,

 • 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

 • 4 kap. 15–23 §§ om information om en värdepappersfond,

 • 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värdepappersfond m.m., samt

 • 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

8 §

4) Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4, 7, 10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

4)

Senaste lydelse 2008:280.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:571

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)