Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:633

Utkom från trycket den 2 juli 2013
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:633

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)