Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1000

Utkom från trycket den 6 december 2013
utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61.

3 §

2) Kommunen ska sörja för

2)

Senaste lydelse 2006:463.

  1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal), och

  2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1000

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)