Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1101

Utkom från trycket den 20 december 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ samt bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2013:67.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

759

 

25

 

2 406 000

 

Anestesi och intensivvård

 

759

 

20

 

2 807 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

915

 

30

 

2 303 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

759

 

20

 

2 747 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

786

 

25

 

2 490 000

 

Reumatologi

 

1 150

 

35

 

2 296 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

786

 

20

 

2 910 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

976

 

25

 

2 815 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 349

 

50

 

1 886 000

 

Ögonsjukdomar

 

848

 

25

 

2 741 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

786

 

20

 

2 909 000

 

Onkologi

 

786

 

25

 

2 390 000

 

Neurologi

 

1 250

 

35

 

2 628 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

447

 

20

 

1 542 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2013:277.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

379

 

2 976 000

 

Anestesi och intensivvård

 

379

 

4 391 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

457

 

3 056 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

379

 

3 684 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

396

 

3 294 000

 

Reumatologi

 

574

 

3 367 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

397

 

4 502 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

492

 

3 774 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

675

 

2 502 000

 

Ögonsjukdomar

 

424

 

3 982 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

397

 

3 851 000

 

Onkologi

 

397

 

3 307 000

 

Neurologi

 

624

 

3 561 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

223

 

2 099 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 251 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 123 kronor.

3)

Senaste lydelse 2012:655.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 149 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 75 kronor.

4)

Senaste lydelse 2012:655.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 870 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 438 kronor.

5)

Senaste lydelse 2012:655.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 769 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 387 kronor. Arvodet om 387 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2012:655.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 390 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 400 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 251 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2012:655.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

 

Arvode kr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 348

 

1 889

 

102

 

Regional anestesi

 

2 013

 

1 607

 

103

 

Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

4 247

 

3 392

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 598

 

2 067

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 734

 

2 191

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 482

 

1 189

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 223

 

1 774

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 106

 

898

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST)

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 482

 

1 189

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 764

 

1 419

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus

 

1 764

 

1 419

 

207

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/ MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 534

 

1 231

 

208

 

Omfattande arteriell utredning

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 764

 

1 419

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 764

 

1 419

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 368

 

1 889

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 899

 

1 524

 

217

 

Stress-eko

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 474

 

1 983

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 899

 

1 524

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

222

 

Videocoloskopi

 

4 247

 

3 392

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 995

 

2 400

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 308

 

2 650

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

543

 

439

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 764

 

1 419

 

Reumatologi

 

228

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 243

 

1 795

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 244

 

1 795

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 368

 

1 889

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 660

 

1 325

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 734

 

2 191

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 734

 

2 191

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 049

 

1 648

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 243

 

1 795

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 598

 

2 066

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 734

 

2 191

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 368

 

1 889

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 368

 

1 889

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 995

 

2 400

 

313

 

Cystoskopi

 

2 129

 

1 700

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 598

 

2 067

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

1 951

 

1 554

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 734

 

2 191

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 368

 

1 889

 

319

 

Vasectomi

 

2 474

 

1 983

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 734

 

2 191

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 548

 

2 849

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 839

 

2 275

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 234

 

2 567

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 548

 

2 849

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 598

 

2 067

 

326

 

Sentransferering

 

3 234

 

2 567

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 028

 

3 234

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 368

 

1 889

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 995

 

2 400

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 995

 

2 400

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 264

 

1 805

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom.

 

3 548

 

2 849

 
 

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom enligt åtgärd 332 utförs för två Mortons neurinom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen

 
 
 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 368

 

1 889

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 660

 

1 325

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 383

 

3 506

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 474

 

1 983

 

338

 

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd.

 

4 601

 

3 683

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 534

 

1 231

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 308

 

2 650

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 734

 

2 191

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 734

 

2 191

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 899

 

1 524

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 734

 

2 191

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 909

 

1 524

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

6 041

 

4 831

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

4 247

 

3 392

 

349

 

Operation av navelbråck

 

5 437

 

4 341

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 368

 

1 889

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 660

 

1 325

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 241

 

991

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 660

 

1 325

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 995

 

2 400

 

354

 

Videocoloskopi

 

4 247

 

3 392

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 308

 

2 650

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

4 028

 

3 224

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 005

 

2 410

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 673

 

2 933

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 755

 

2 202

 

358

 

Operation av synstörande dermatochaloasis

 

2 368

 

1 889

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 784

 

1 430

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå

 

1 544

 

1 241

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

543

 

439

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 368

 

1 889

 

363

 

Blåshalsincision

 

4 028

 

3 224

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

4 028

 

3 224

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 497

 

3 589

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

4 028

 

3 224

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

3 015

 

2 410

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

4 028

 

3 224

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 013

 

1 607

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 368

 

1 889

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 308

 

2 650

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 
 
 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 254

 

1 805

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

3 025

 

2 410

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

2 755

 

2 212

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

3 026

 

2 410

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 
 
 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

1 951

 

1 554

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 671

 

2 149

 

388

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

543

 

439

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 368

 

1 889

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 368

 

1 889

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 368

 

1 889

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

543

 

439

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 368

 

1 889

 

406

 

Abortingrepp

 

2 839

 

2 275

 

407

 

Cystoskopi

 

2 129

 

1 700

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

4 028

 

3 224

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om

 

1 660

 

1 325

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 660

 

1 325

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 660

 

1 325

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/ exstirpation

 

1 660

 

1 325

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 368

 

1 889

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 847

 

1 482

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

4 028

 

3 224

 

417

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

543

 

439

 

Ögonsjukdomar

 

501

 

Pachymetri

 

1 367

 

1 095

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 474

 

1 983

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 474

 

1 983

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

2 013

 

1 607

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

2 013

 

1 607

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 474

 

1 983

 

507

 

Operation av entropion

 

2 474

 

1 983

 

508

 

Operation av ptos

 

4 247

 

3 392

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 368

 

1 889

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 784

 

1 430

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 368

 

1 889

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 784

 

1 430

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 899

 

1 524

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 368

 

1 889

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 367

 

1 095

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 367

 

1 095

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 534

 

1 231

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 899

 

1 524

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 899

 

1 524

 

605

 

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 839

 

2 275

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 368

 

1 889

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 474

 

1 983

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi med videodokumentation

 

2 368

 

1 889

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 598

 

2 067

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

2 734

 

2 191

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 961

 

1 566

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

2 013

 

1 607

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 839

 

2 275

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 764

 

1 419

 

803

 

Apomorfinbehandling

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 432

 

1 941

 

804

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 534

 

1 231

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 660

 

1 325

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 660

 

1 325

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 368

 

1 889

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 368

 

1 889

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller Roaccutan.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 243

 

1 795

 

907

 

Operation av tumör i underhud

 

2 243

 

1 795

 

908

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 598

 

2 066

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

647/patient

 

522/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

365/patient

 

303/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 734

 

2 191

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 899

 

1 524

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 899

 

1 524

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruktiv bronchit

 

1 764

 

1 419

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 682

 

2 149

 

Allmänmedicin

 

971

 

Demensutredning som innefattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 534

 

1 231

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 660

 

1 325

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 660

 

1 325

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 660

 

1 325

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 764

 

1 419

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)