Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:63

Utkom från trycket den 18 februari 2014
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 6 februari 2014.

Regeringen föreskriver1) att det i socialtjänstförordningen (2001:937) ska införas ett nytt kapitel, 7 a kap., och en ny paragraf, 8 kap. 3 §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 354, 28.12.2013, s. 132, Celex 32013L0055).

Erkännande av utländsk utbildning för utförande av vissa uppgifter

1 §

Socialstyrelsen prövar ansökningar om bevis om behörighet att utföra uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) för den som har en utländsk utbildning.

2 §

Den som i ett annat EES-land eller Schweiz har behörighet att utföra uppgifter jämförbara med dem som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) på grund av ett sådant utbildnings-, examens- eller annat kompetensbevis över behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan, ska få bevis om behörighet enligt 1 §.

En yrkesutövare, vars utbildnings-, examens- eller kompetensbevis inte uppfyller kraven enligt första stycket, ska ändå få bevis om behörighet enligt 1 § om han eller hon har

  1. en jämställd utbildning och behörig myndighet har intygat detta,

  2. slutfört en anpassningsperiod som inte överstiger tre år, eller

  3. godkänts i ett lämplighetsprov.

3 §

Den som i ett annat EES-land eller Schweiz har behörighet att utföra uppgifter jämförbara med dem som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och som har sin utbildning från tredjeland, ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

  1. han eller hon har godkänts av behörig myndighet i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz, och

  2. myndigheten har intygat att sökanden har utövat relevant yrkesverksamhet i det landet i minst tre år efter godkännandet.

4 §

Den som har genomgått någon annan utbildning i tredjeland än som avses i 3 §, ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

  1. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §, och

  2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket och om svenska författningar.

5 §

Ärenden enligt 2 och 3 §§ ska handläggas skyndsamt.

Socialstyrelsen ska bekräfta mottagandet av ansökan inom en månad från mottagandet och, i förekommande fall, uppmana sökanden att komma in med kompletterande underlag. Socialstyrelsen ska fatta beslut i ärendet inom tre månader från det att en fullständig ansökan givits in. Fristen får förlängas med en månad om det finns särskilda skäl.

6 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet enligt detta kapitel samt föreskrifter om i vilken form ett bevis om erkännande av utländsk utbildning ska lämnas.

3 §

2) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om kraven för att en annan examen än socionomexamen ska anses relevant för utförande av uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2)

Tidigare 8 kap. 3 § upphävd genom 2003:583.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:63

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)