Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:238

Utkom från trycket den 7 maj 2014
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 4 kap. 29 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2014.

1)

Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT L 343, 23.12.2011, s. 1, Celex 32011L0098).

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)