Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:239

Utkom från trycket den 7 maj 2014
Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om socialförsäkringsbalken3)

1)

Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT L 343, 23.12.2011, s. 1, Celex 32011L0098).

3)

Senaste lydelse av 35 kap. 17 § 2013:609.

dels att 35 kap. 16 och 17 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 26 kap. 8 §, 27 kap. 35 och 54 §§ samt 35 kap. 1, 4, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

Bestämmelsen i 7 § 1 ska tillämpas även när den försäkrade skulle ha fått sådan ersättning som avses där i form av garantiersättning om han eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna i 35 kap. 4–15 §§ om försäkringstid.

Bestämmelserna i 34 § om sjukersättning och aktivitetsersättning ska tillämpas även när den försäkrade skulle ha haft sådan ersättning i form av garantiersättning om han eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna i 35 kap. 4–15 §§ om försäkringstid.

Bestämmelsen i 53 § 1 ska tillämpas även när den försäkrade skulle ha haft sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning om han eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna i 35 kap. 4–15 §§ om försäkringstid.

I detta kapitel finns bestämmelser om

  • rätten till garantiersättning i 2 och 3 §§,

  • försäkringstiden i 4–15 §§,

  • ersättningsnivåer i 18–20 §§,

  • beräkningsunderlag för garantiersättning i 21 och 22 §§, och

  • beräkning av garantiersättning i 23–25 §§.

Försäkringstid för rätt till garantiersättning tillgodoräknas en försäkrad

  1. enligt 6–11 §§ under tiden från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till och med året före försäkringsfallet (faktisk försäkringstid),

  2. enligt 12 och 13 §§ för tiden därefter till och med det år då han eller hon fyller 64 år (framtida försäkringstid), och

  3. enligt 14 och 15 §§ om försäkringsfallet har inträffat före 18 års ålder.

Om ett försäkringsfall har inträffat före det år då den försäkrade fyllde 18 år, får försäkringstiden i stället för vad som följer av 12 och 13 §§ beräknas enligt 15 §.

För en försäkrad som avses i 14 § ska som försäkringstid räknas tiden från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till och med det år då han eller hon fyller 64 år. Hänsyn ska dock bara tas till tid då den försäkrade efter fyllda 16 år har uppfyllt förutsättningarna för tillgodoräknande av försäkringstid enligt 6–11 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:239

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)