Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:468

Utkom från trycket den 13 juni 2014
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

1)

Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 2013/14:273.

dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter

Hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4–9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället

 1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 §, och

 2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.

Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap.

Fritidspengen får inte påverka beräkningen av försörjningsstödet enligt 4 kap. 3 § andra stycket tredje meningen.

Om barnet bor varaktigt även i ett annat hushåll (växelvist boende) och båda hushållen uppfyller kraven i 1 § har respektive hushåll var för sig rätt till hälften av det belopp som fritidspengen högst får uppgå till.

Om bara ett av hushållen uppfyller kraven i 1 § har detta hushåll rätt till hälften av det belopp som fritidspengen högst får uppgå till.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilket belopp fritidspengen får uppgå till.

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § eller fritidspeng enligt 4 a kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

2) Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

2)

Senaste lydelse 2011:328.

 • ansökan enligt 2 a kap. 8 §,

 • bistånd enligt 4 kap. 1 §,

 • fritidspeng enligt 4 a kap. 1 §,

 • vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

 • förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

 • medgivande enligt 6 kap. 6 §,

 • medgivande enligt 6 kap. 12 §,

 • återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

 • samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

 • avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)