Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:469

Utkom från trycket den 13 juni 2014
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 5 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 1 kap. 2 § och rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a och 1 b §§, av följande lydelse.

1) I förordningen finns bestämmelser om

1)

Senaste lydelse 2013:184.

 • riksnormen, fritidspengen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),

 • vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem (3 kap. 1 och 2 §§),

 • verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3–9 §§),

 • inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende (3 kap. 10–16 §§),

 • hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),

 • vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),

 • tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspek tionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

 • vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

 • avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),

 • sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

 • vissa bemyndiganden (8 kap.).

Riksnormen, fritidspengen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för äldre

Den som ansöker om fritidspeng enligt 4 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:435) får åberopa försörjningsstöd från en annan kommun för att visa att hushållet uppfyller kraven för ersättning enligt lagen.

Fritidspengen får ersätta kostnader för fritidsaktiviteter med högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Från och med ikraftträdandet till och med den 31 december 2014 begränsas högsta ersättningen för kostnader för fritidsaktiviteter enligt 2 kap. 1 b § till 1 500 kronor per barn.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)