20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:579

Utkom från trycket den 25 juni 2014
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

5 §

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:579

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)