Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:847

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 §

Styrelsens ledamöter utses av regeringen.

Ledamöterna ska utses på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara ledamot. Detsamma gäller den som är i konkurs eller har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:847

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)