Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1551

Utkom från trycket den 30 december 2014
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2013:799.

Riksnormen för ett hushåll under 2015 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

 

ej lunch 5 dagar/vecka

 

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

1 610

 

1 800

 

1 550

 

1 730

 

med lunch

 
 
 
 
 
 
 
 

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

7–10 år

 

11–14 år

 

15–18 år

 

19–20 år

 

1 740

 

1 980

 

1 730

 

1 980

 

2 410

 

2 840

 

3 250

 

3 280

 

Personliga kostnader i kronor - vuxna

 

Ensamstående

 

Sambor

 

2 950

 

5 320

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

 

1 pers.

 

2 pers.

 

3 pers.

 

4 pers.

 

5 pers.

 

6 pers.

 

7 pers.

 

930

 

1 040

 

1 310

 

1 490

 

1 710

 

1 950

 

2 120

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1551

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)