Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:100

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

10 a §

2) Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a-19 c §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

2)

Senaste lydelse 2011:1172.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:100

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)