Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:764

Utkom från trycket den 4 december 2015
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga ärenden om hustrutillägg och särskild efterlevandepension samt ärenden enligt följande lagar och bestämmelser:

  1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,

  2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,

  3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring, och

  4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1981.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:764

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)