Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:963

Utkom från trycket den 29 december 2015
Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2)

1)

Prop. 2015/16:1, utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87.

2)

Senaste lydelse av 27 kap. 24 a § 2011:1513.

dels att 27 kap. 24 a och 35 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 27 kap. 20, 24, 32 och 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap. 12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1 och 9 §§, 103 e kap. 3 § och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 103 d kap. 9 § ska ha följande lydelse.

20 §

Sjukpenning kan lämnas för dagar i en sjukperiod så länge den försäkrade uppfyller förutsättningarna för rätt till sjukpenning inom den tid som anges i 21–24 §§.

24 §

Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas om sjukpenning på normalnivån inte kan lämnas på grund av det som föreskrivs i 21 §. Detta gäller även för dagar i en ny sjukperiod.

32 §

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelserna i 20–24 och 27 §§ tillämpas som om den senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

51 §

3) Vid beräkningen av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga enligt 46–49 §§ ska dagar i sjukperioder läggas samman om färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna.

3)

Senaste lydelse 2013:747. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

15 §

4) När det enligt 27 kap. 20–24 §§ kan lämnas sjukpenning på normalnivån eller fortsättningsnivån, ska även sjukpenning i särskilda fall kunna lämnas.

4)

Senaste lydelse 2011:1513.

10 §

5) Hel rehabiliteringspenning för dag motsvarar kvoten mellan

5)

Senaste lydelse 2010:2005.

 • den försäkrades beräkningsunderlag enligt 28 kap. 7 § 1 eller 2 och

 • 365.

Vid beräkningen ska bestämmelserna i 27 kap. 21–24, 26 och 32 §§ samt 28 kap. 10 och 11 §§ tillämpas.

12 §

6) När det kan lämnas rehabiliteringspenning på den nivå som föreskrivs i 27 kap. 21–24 §§, ska även rehabiliteringspenning i särskilda fall kunna lämnas.

6)

Senaste lydelse 2011:1513.

4 §

7) Boendetillägg kan lämnas till den som omfattas av 2 § och som

7)

Senaste lydelse 2011:1513.

 1. får sjukpenning enligt 27–28 a kap., eller

 2. får rehabiliteringspenning enligt 31 eller 31 a kap.

1 §

8) I detta kapitel finns bestämmelser om

8)

Senaste lydelse 2011:1513.

 • ersättningsnivåer i 2–4 §§,

 • bidragsgrundande inkomst i 5 och 6 §§,

 • minskning av boendetillägg i 7 §,

 • andelsberäkning vid partiell ersättning i 8 §, och

 • samordning med bostadsbidrag i 9 §.

Samordning med bostadsbidrag9)

9 §

10) Boendetillägget enligt 8 § ska minskas med det belopp som lämnas som preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap.

10)

Senaste lydelse 2012:599.

Om boendetillägg lämnas till båda makarna ska boendetillägget till vardera maken minskas med halva det preliminära bostadsbidraget enligt första stycket.

3 §

11) Boendetillägget får räknas om utan föregående underrättelse om den bidragsgrundande inkomsten enligt 103 d kap. 6 § ändras.

11)

Senaste lydelse 2011:1513.

Det som anges i första stycket gäller också när ändring sker av

 • förmånsnivån i de förmåner som anges i 103 c kap. 4 §, eller

 • preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap.

6 §

12) Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande förmåner:

12)

Senaste lydelse 2013:747.

 1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock särskilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

 2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är förhindrad eller har synnerliga svårigheter att göra en ansökan.

 3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om vårdbidrag eller handikappersättning har beviljats för begränsad tid får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns beträffande

 1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,

 2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,

 3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,

 4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och

 5. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:963

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och 9 §§ och 103 e kap. 3 § och i övrigt den 1 februari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

3. För den som före den 1 februari 2016 har påbörjat deltagande i arbetslivsintroduktion gäller 27 kap. 51 § och 103 c kap. 4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)