Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:967

Utkom från trycket den 29 december 2015
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105.

2) Den enskildes avgifter får

2)

Senaste lydelse 2010:250.

  1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,

  2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:967

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)