Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:967 Utkom från trycket den 29 december 2015Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 17 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105. förskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2010:250. Den enskildes avgifter fårför hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)