Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:970

Utkom från trycket den 29 december 2015
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)2)

1)

Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2)

Senaste lydelse av

4 a kap. 1 § 2014:468

4 a kap. 2 § 2014:468

4 a kap. 3 § 2014:468

rubriken till 4 a kap. 2014:468.

dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

3) Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

3)

Senaste lydelse 2014:468.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

4) Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

4)

Senaste lydelse 2014:468.

  • ansökan enligt 2 a kap. 8 §,

  • bistånd enligt 4 kap. 1 §,

  • vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

  • förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

  • medgivande enligt 6 kap. 6 §,

  • medgivande enligt 6 kap. 12 §,

  • återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

  • samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

  • avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:970

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)