Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:985

Utkom från trycket den 29 december 2015
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

16 d §

2) En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

2)

Senaste lydelse 2011:329.

  1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

  2. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

  3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:985

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)